Etikettallmänt-om-miljö
Läst 1178 ggr
Magi-cat
2017-04-03, 08:28

"Stoppa försvarets skjutningar i Vättern"!

"Under vintern och våren har Försvarets materielverk sprängt hundratals stora spränggranater i Vättern. Det är det nya, Nato-anpassade artillerisystemet Archer som utprovas. Tonvis med stålsplitter och kilovis med sprängämnesrester har spridits i sjön. Delvis till och med inom fiskeförbudsområden, där det inte ens är tillåtet att meta. Men detta är bara början. Länsstyrelsen har nu gett försvarsmakten tillstånd att, utanför en badplats strax söder om Karlsborg, utöka skjutningarna från 1 000 skott till 69 000 skott om året. Kommuner runt Vättern, miljöorganisationer och många enskilda personer överklagar länsstyrelsens beslut. Det slutliga avgörandet kommer att ligga hos regeringen."

Länsstyrelsens handläggare skriver:

"”Den påverkan som den nu aktuella verksamheten skulle kunna orsaka på Natura 2000-området som helhet med ingående naturtyper och arter är …

… sämre vattenkvalitet pga. utsläpp av näringsämnen och metaller,

… mer lokal påverkan av skottnedslag och ackumulering av metallskrot,

… mer störningar genom buller, överflygningar och skjutningar.” (sid 22 i tillståndsbeslutet.)"

http://www.etc.se/debatt/stoppa-forsvarets-skjutningar-i-vattern

(artikeln är från 2016 men övningarna pågår för fullt)

Det finns många anledningar att skydda Vättern, inte förstöra den.

- En kvarts miljon människor får sitt dricksvatten från sjön. Detta är särskilt viktigt när södra Sverige riskerar drabbas av vattenbrist.

- Vätterns miljö särskilt skyddsvärd och därför klassad som Natura 2000-område. 

- I vattenskyddsföreskrifterna påpekas: (min markering i texten)

" Inom skyddsområdet skall allmän aktsamhet iakttas. Detta innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som i övrigt behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik."

Människor som berörs klagar över att bullret är öronbedövande och t.o.m. att husen skakar.

Jag undrar: Just nu är det häckningstid för fåglar. Vad innebär upprepade svåra bullerstörningar för fågellivet (och andra djur), särskilt just när de får ungar?

Hur kan det vara tillåtet med med upprepade överflygningar och miljöstörningar som buller, avgaser, detonationer av metallskrot m.m. över ett skyddsvärt område som dessutom är dricksvattentäkt och av riksintresse för turism, friluftsliv och yrkesfiske?

Omkringboende protesterar för fullt, men lyssnar någon?

💓

[Borttaget]
[Borttaget] 
2017-04-05, 13:21
#1

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2017-04-05, 15:40
#2

Inlägget är borttaget

💓

Magi-cat
2017-04-05, 21:55
#3

Vänsterpartiet protesterar mot skjutningarna och kräver att Försvaret ska följa Miljöbalken. 

http://www.corren.se/asikter/debatt/oka-kraven-pa-forsvaret-for-vatterns-skull-om4567210.aspx

💓

Magi-cat
2017-04-16, 20:27
#4

Vad är viktigast?

"I veckan fick statsminister Stefan Löfven frågan av Motala & Vadstena Tidning om Vättern är viktigast som dricksvattentäkt eller övningsområde för Försvarsmakten. Statsministern svarade att ”vi måste väga alla intressen”.

Men det borde inte handla om en intressekonflikt. Rent vatten är en säkerhetsfråga och våra dricksvattentäkter borde skyddas av Försvarsmakten – inte beskjutas av den. Försvarets övningar som kräver nedslag i vatten bör snarast flyttas. Det är en lösning som är betydligt billigare än att riskera Vätterns vatten."

http://skaraborgsbygden.se/debatt/regering-och-lansstyrelser-maste-varna-dricksvattnet/

💓

[Borttaget]
[Borttaget] 
2018-01-31, 21:08
#5

Inlägget är borttaget

💓

Magi-cat
2019-03-25, 07:22
#6

Fortfarande aktuellt.

Från Aktion Rädda Vättern:

"Det är vår och flyttfåglar har kommit. Havsörnen kan redan ha lagt sina ägg. Under vecka 13 (måndag till och med torsdag) kommer det kanske att smälla extra mycket i vårt Natura 2000-område. 

På onsdag t.ex. planerar försvaret att skjuta ända fram till kl 00:00, mitt i natten, från Kråks skjutfält med riktning mot Omberg. Se

http://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Riskomrade-Vattern/."

💓

Magi-cat
2019-06-10, 16:00
#7

Det är fruktansvärt att det får fortgå! 

Från aktion Rädda Vättern:

"Skjutningarna i Vättern fortsätter in i juni månad. Allt fler hör nu av sig till beslutsfattarna i riksdag och regering och ber om att detta måste få ett slut. Vi skriver 2019: dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern kan inte längre fungera som skjutfält. Nedan publicerar vi ett brev som skickats till miljödepartementet (m.registrator@regeringskansliet.se). Om du också vill höra av dig till politikerna som beslutar om denna verksamhet kan du skicka till samma mejladress. Glöm inte att skicka en kopia till arv@aktionraddavattern.se."

Brevet är inte med, men skicka gärna ett eget!

💓

Magi-cat
2020-05-27, 16:32
#9

Jag förstår inte hur det kan vara tillåtet?!

Från Aktion Rädda Vättern:

"Aktion Rädda Vätterns årsmöte 2020 uppmanar genom vår ordförande Elisatbeth Lennartsson till ett omedelbart stopp för granatbeskjutningen av norra Vättern:

"Granatbeskjutningen av Vättern är skandalös. Nonchalansen mot både rättsregler och miljöhänsyn är otrolig. Varken tillstånd eller kontroll fungerar när myndigheterna inte följer regelverket. Aktion Rädda Vättern uppmanar kommunledningar, politiska partier, miljöorganisationer och myndigheter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att omedelbart agera för att få regeringen och Försvarsmakten att stoppa granatsprängningarna över sjön!".

Dela gärna! Detta haveri måste få spridning."

https://www.sla.se/…/stoppa-granatbeskjutningen-av-norra-v…/

💓

Upp till toppen