2009-02-20 12:27 #0 av: Sehvrin

1999 antogs de första miljömålen i Sverige, idag har vi 16 stycken. Denna artikel är en introduktion till dessa och den första artikeln i en artikelserie om våra miljömål.

De första 15 miljömålen antogs av riksdagen april 1999. Dessa var:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luftmiljomalen-RGB-225px.jpg
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö

Det sista miljömålet: "Ett rikt växt- och djurliv" antogs i november 2005.

Miljömålens övergripande syfte är att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Så när ska vi nå dessa miljömål? Vad man strävar efter är att lösa de stora miljöproblemen inom en generation och målåret för detta är 2020 (2050 när det gäller klimatet)

För att nå de stora målen har man även satt upp mer lättuppnåliga delmål inom varje miljömål.

Hur det går med miljömålen kan man som privatperson lätt kolla upp på miljömålsportalen. Här kan man även läsa om delmålen och regionala mål.

[Källa: miljomal.se]
Illustration: Tobias Flygar